Skip to content

Reklamačný poriadok (Refund Policy)

Last updated November 01, 2023

 

Tento Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti IT Visions, s. r. o., IČO: 46230424, so sídlom Kukučínova 1000/52 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vložka číslo: 172268/B, e-mail: info@it-visions.eu, tel.: +421 948 780 706  (ďalej len „reklamačný poriadok“), upravuje podmienky a postupy vybavovania reklamácií na služby ponúkané a poskytované spoločnosťou IT Visions, s. r. o..

Článok I – Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravujepodmienky a spôsob Užívateľom uskutočnenej reklamácie na Služby vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť.
 2. Tento reklamačný poriadokv súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, riadne informuje a oboznamuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady – reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje len na právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady Služby, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Reklamačný poriadoktvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) Poskytovateľa, tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom a je záväzný pre Poskytovateľa aj Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom. 
 5. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa a zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.
 6. Užívateľ, ktorým môže byť právnická osoba, alebo fyzická osoba – spotrebiteľ, je povinný oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom a VOP Poskytovateľa ešte pred uskutočnením uzatvorenia Zmluvy s Poskytovateľom.
 7. Momentom zaplatenia ceny za objednanú  Službu, Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený so znením VOP Poskytovateľa a týmto reklamačným poriadkom.

 

Článok II – Výklad pojmov

 1. Poskytovateľomsa rozumie obchodná spoločnosť IT Visions, s. r. o., IČO: 46230424, so sídlom Kukučínova 1000/52 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vložka číslo: 172268/B, e-mail: info@it-visions.eu, tel.: +421 948 780 706 (ďalej len ako „Poskytovateľ“)
 2. Užívateľomsa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, na základe Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len ako „Užívateľ“). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.
 3. Spotrebiteľomsa rozumie Užívateľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Užívateľ využíva poskytované Služby Poskytovateľa pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 
 4. Službou sa rozumejú Služby ponúkané Poskytovateľom, a to Služby webhostingu, elektronickej pošty, prenájmu serverov, on-line marketingu, webdizajnu, optimalizácie pre vyhľadávače a ďalších súvisiacich služieb podľa predmetov podnikania Poskytovateľa zapísaných v obchodnom registri (ďalej len ako „Služba“).
 5. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu (ďalej len „Zmluva“).Je to štandardizovaná formulárová zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka s povinnosťou platby. Za Zmluvu sa považuje aj vytvorenie nového fakturačného profilu Užívateľom v administračnom rozhraní Služby. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa. Zmluva o dielo alebo zmluva o poskytovaní individuálnych služieb alebo iná zmluva sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Objednávateľom alebo Užívateľom osobitne v písomnej forme na dodanie diela alebo poskytnutie Služby na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa alebo Užívateľa, a to najmä v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu. Na zmluvný vzťah, založený takouto Zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia VOP Poskytovateľa, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak. Pokiaľ sa vo VOP a tomto reklamačnom poriadku uvádza pojem „Zmluva“, myslí sa tým i zmluva, uzatvorená podľa bodu 3.1, 3.1.1. a 3.1.2. VOP a tohto reklamačného poriadku.
 6. Reklamáciousa rozumie uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby Poskytovateľom.
 7. Vybavením reklamácie sa rozumieukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej Služby, výmenou Služby za inú, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú Službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú Službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 8. Orgánom dozorusa rozumie Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/58 27 21 32; alebo internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, tel. č.: 02/58 27 21 56, soi.sk.

 

Článok III – Právny rámec

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so:

 1. Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“),
 2. Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),
 3. Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“),
 4. Zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“),, 
 5. Zákonom č. 513/1991 Obchodným zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), 
 6. ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Článok IV – Poučenie Užívateľa – spotrebiteľa

 1. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je Poskytovateľ povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
 2. V zmysle bodu 1. tohto článku, Poskytovateľ poučujeUžívateľa – spotrebiteľa o jeho právach, ak bola Zmluva porušená nepodstatným spôsobom (v prípade, ak je vada odstrániteľná) v zmysle ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka:
  1. Užívateľ môže požadovať, aby bola vada Služby bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
  2. Užívateľ môže požadovať primeranú zľavu z ceny Služby,
  3. Užívateľ môže požadovať opravu účtovanej (fakturovanej) ceny a primeranú zľavu z následnej účtovanej (fakturovanej) ceny, na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so Zmluvou a cenníkom Poskytovateľa, alebo
  4. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak:
   1. Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
   2. Užívateľ nemôže pre väčší počet vád Službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu Služby.
  5. V zmysle bodu 1. tohto článku, Poskytovateľ poučujeUžívateľa – spotrebiteľa o jeho právach, ak bola Zmluva porušená podstatným spôsobom (v prípade, ak je vada neodstrániteľná) v zmysle ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka:
   1. Užívateľ právo na výmenu Služby, ak ponúkaná Služba vykazuje takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba  mohla riadne využívať ako Služba bez vady,
   2. Užívateľ môže požadovať primeranú zľavu z ceny Služby, alebo
   3. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy, v prípade, ak ponúkaná Služba vykazuje takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne využívať ako Služba bez vady.
  6. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bodoch 2. a 3. tohto článku Užívateľovi patrí, len ak ju oznámi Poskytovateľovi vo včas zaslanom oznámení vád (reklamačnom protokole) alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok Užívateľ bez súhlasu Poskytovateľa nemôže meniť. V opačnom prípade má Užívateľ nároky z vád ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.
  7. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bodoch 2. a 3. tohto článku sa uplatňuje len vždy vo vzťahu k tej konkrétnej Službe, na ktorú sa vzťahuje Užívateľom uplatnená reklamácia. To aj vtedy, ak je Užívateľovi poskytovaných viacero Služieb, vyúčtovaných tou istou faktúrou. Nároky Užívateľa z viacerých reklamácií alebo z jednej reklamácie viacerých služieb sa nesčítavajú ani nekumulujú. 
  8. Užívateľ – spotrebiteľ odoslaním vyplneného formulára označeného ako Objednávka s povinnosťou platby a teda uzatvorením Zmluvy výslovne vyhlasuje, že si Poskytovateľ v zmysle tohto článku reklamačného poriadku pred uzatvorením Zmluvy riadne a zrozumiteľne splnil svoju povinnosť a poučil spotrebiteľa o jeho právach v zmysle ustanovenia 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa a súčasne v zmysle ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

Článok V – Zodpovednosť za vady

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba ponúkaná Užívateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby a uzavretou Zmluvou.
 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej Služby po dobu jej poskytovania Užívateľovi.

Článok VI – Uplatnenie reklamácie

 1. Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:
  1. na kvalitu poskytovanej Služby,
  2. na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so Zmluvou a cenníkom Poskytovateľa.
 2. Reklamáciu musí Užívateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní,  inak právo na reklamáciu zaniká.
 3. Reklamáciu podľa bodu 1. tohto článku môže Užívateľ uplatniť písomne u Poskytovateľa:                
  1. na adresu sídla Poskytovateľa,
  2. e-mailom na Help Desk-u alebo obchodnom oddelení Poskytovateľa,
  3. osobne v sídle Poskytovateľa.
 4. Pri uplatnení reklamácie Užívateľ vyplní reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa. V reklamačnom protokole Užívateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu bydliska, pobytu, príp. obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu poskytnutej Služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Užívateľa došlo k vzniku vady alebo k obmedzeniu kvality poskytnutej Služby. V reklamačnom protokole Užívateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou, alebo e-mailom), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Užívateľ uviesť aj účtovné (fakturačné) obdobie, ktorého sa reklamácia týka.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Užívateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Užívateľom uvedenú kontaktnú adresu. 
 6. Reklamačný protokol Užívateľ zašle Poskytovateľovi poštou na adresu sídla Poskytovateľa, prípadne e-mailom na adresu Poskytovateľa alebo ju uplatní osobne v sídle Poskytovateľa.
 7. Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú Službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t. j. nezbavuje Užívateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.
 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili 
  1. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, 
  2. neodborné alebo neoprávnené zásahy do nastavení Služieb Užívateľom alebo inými tretími osobami, ktorým Užívateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojim nedbanlivostným konaním, takýto zásah alebo
  3. ak Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, kedy vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil,
  4. tretie osoby odlišné od Poskytovateľa alebo osoby, za ktorých činnosť nezodpovedá Poskytovateľ (napr. útočníci webových stránok, hackeri a pod.).
 9. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Užívateľ uplatnil reklamáciu  u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Poskytovateľovi v súlade s bodom 6. tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4. tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
 10. Ak Služba, ktorú Užívateľ reklamuje, vyžaduje prístupové údaje (heslá) do systému, je Užívateľ povinný príslušné údaje (heslá) oznámiť pri uplatnení reklamácie. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových údajov Užívateľom.

 

Článok VII – Vybavenie reklamácie

 1. Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi potvrdenie. Potvrdením je kópia reklamačného protokolu, potvrdená zamestnancom Poskytovateľa, na ktorom sa vyznačí dátum, podpis a pečiatka zamestnanca Poskytovateľa, čím tento za Poskytovateľa potvrdí prijatie (uplatnenie) reklamácie. 
 2. Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ Užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie v zmysle ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; a v prípadoch, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie Užívateľom.
 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, uvedenej v bode 3. tohto článku, má Užívateľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu Služby za inú.
 5. O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním písomného dokladu o vybavení reklamácie Poskytovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva. V písomnom doklade o vybavení reklamácie je Poskytovateľ povinný uviesť informácie o tom, kedy Užívateľ právo uplatnil, informácie o odstránení vady a o dobe jej trvania (§ 627 ods. 1, druhá veta Občianskeho zákonníka). Písomným dokladom o vybavení reklamácie je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenia reklamácie, prípadne písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.
 6. O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s písomným vyrozumením o vybavení reklamácie a príp. aj prijímacím – reklamačným protokolom na e-mailovú adresu Užívateľa, v prípade, ak Užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ požiadal o zaslanie informácie poštou, Poskytovateľ zašle písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie a príp. aj prijímací – reklamačný protokol na kontaktnú adresu Užívateľa uvedenú v reklamačnom protokole. 
 7. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok VIII – Spôsoby vybavenia reklamácie

 1. Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ. 
 2. Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy:
  1. ak ponúkaná Služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne využívať ako Služba bez vady,
  2. ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
  3. ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre väčší počet vád Službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu Služby,
  4. Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu). 
 3. V prípadoch uvedených v bode 2. tohto článku sa môže Poskytovateľ s Užívateľom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú.
 4. Ak sa na ponúkanej Službe objavia iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny Služby.
 5. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje štatutárny orgán Poskytovateľa.
 6. Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
  1. odstránením vady poskytovanej Služby,
  2. výmenou Služby za inú po predchádzajúcej dohode s Užívateľom,
  3. vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú Službu (pri odstúpení od Zmluvy)
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej Služby,
  5. odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 7. V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za Službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne s Užívateľom predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú Službu, suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny sa  Užívateľovi vráti.
 8. V prípade neoprávnenej a neodôvodnenej reklamácie alebo uplatnenia zodpovednosti za vady zo strany Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa úhradu odôvodnených nákladov, ktoré vznikli Poskytovateľovi v súvislosti s prešetrovaním tejto reklamácie, najmä na prácu technika a pod.
 9. Platné uplatnenie reklamácie Užívateľom nezbavuje Užívateľa povinnosti riadne plniť svoje záväzky voči Poskytovateľovi po celú dobu trvania reklamačného konania a to ani v prípade, kedy je reklamácia Užívateľa oprávnená.

Článok IX – Ochrana osobných údajovie

 1. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti IT Visions, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov, ktorú špecifikujeme v osobitnom súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajovako aj vo VOP a v ďalších odsekoch tohto reklamačného poriadku.
 2. V prípade, ak je Užívateľom fyzická osoba, potvrdzuje odoslaním Objednávky, že má viac ako 18 rokov. 
 3. V prípade, ak je Užívateľom fyzická osoba, potvrdzuje odoslaním Objednávky, vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 4. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby: 
  • Prevádzkovateľomosobných údajov je spoločnosť: IT Visions, s. r. o., IČO: 46230424, so sídlom Kukučínova 1000/52 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vložka číslo: 172268/B, e-mail: info@it-visions.eu, tel.: +421 948 780 706 , ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
 5. Práva dotknutej osoby: 
  • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
  • Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:
   1. požadovať prístup k osobným údajom, 
   2. na opravu osobných údajov, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
 • právo na prenosnosť osobných údajov, 
 1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 2. právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a
 3. právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti IT Visions, s. r. o.:
  • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, alebo
  • telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle Prevádzkovateľa. 
  • písomne zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa,
 4. Príslušné právne predpisy:
  • Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité výlučne za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy na základe VOP určených Poskytovateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Článok X – Alternatívne riešenie sporov

 1. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“): V prípade, že Užívateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, je Užívateľ – spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ žiadosť Užívateľa – spotrebiteľa zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať v zmysle Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie ARS.
 2. Príslušným subjektom na ARS podľa predchádzajúceho odseku tohto článku reklamačného poriadku s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, adresa pre doručovanie: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, P.O. BOX 29, 827 99 Bratislava, info@soi.sk, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS, vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=591737335301775527.
 3. Ak sú na ARS podľa bodu 2. tohto článku príslušné viaceré subjekty, Užívateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti. 
 4. Návrh na ARS môže Užívateľ – spotrebiteľ podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže Užívateľ – spotrebiteľ podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od Užívateľa – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Článok XI – Reklamačné konanie Užívateľa – právnickej osoby

 1. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady Služby, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou osobitných dojednaní v Objednávke resp. v Zmluve, ustanovení tohto článku tohto reklamačného poriadku, ktoré majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 

 1. Nároky zo zodpovednosti za vady:
  1. Ak je poskytnutím Služby Zmluva porušená nepodstatným spôsobom (v prípade, ak je vada odstrániteľná) a sú splnené podmienky uvedené v tomto reklamačnom poriadku, Užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom môže:
   1. Požadovať, aby bola vada Služby bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, alebo
   2. Užívateľ môže požadovať primeranú zľavu z ceny Služby,
   3. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak:
    1. Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
    2. Užívateľ nemôže pre väčší počet vád Službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu Služby.
   4. Ak je poskytnutím Služby Zmluva porušená podstatným spôsobom (v prípade, ak je vada neodstrániteľná) v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, Užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom môže:
    1. Požadovať výmenu Služby, ak ponúkaná Služba vykazuje takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba  mohla riadne využívať ako Služba bez vady,
    2. Požadovať primeranú zľavu z ceny Služby,
    3. Odstúpiť od Zmluvy, v prípade, ak ponúkaná Služba vykazuje takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne využívať ako Služba bez vady.
   5. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 3. tohto článku Užívateľovi patrí, len ak ju oznámi Poskytovateľovi vo včas zaslanom oznámení vád (reklamačnom protokole) alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok Užívateľ bez súhlasu Poskytovateľa nemôže meniť. V opačnom prípade má Užívateľ nároky z vád ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.
   6. Popri nárokoch upravených v ustanovení bodu 3.1 tohto článku má Užívateľ nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak táto bola v Zmluve dojednaná.
   7. Ak dodaním Služby s vadami bola Zmluva porušená nepodstatným spôsobom a Užívateľ požaduje odstránenie vád Služby, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel Poskytovateľovi, uplatniť iné nároky z vád Služby, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu (ak táto bola v Zmluve dojednaná), ibaže Poskytovateľ oznámi Užívateľovi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Dokiaľ Užívateľ neurčí primeranú lehotu alebo neuplatní nárok na zľavu z ceny, môže Poskytovateľ oznámiť Užívateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak Užívateľ bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi Poskytovateľovi svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia vyššie uvedenej primeranej lehoty. Ak Poskytovateľ neodstráni vady Služby v stanovenej primeranej lehote, môže Užívateľ uplatniť nárok na zľavu z ceny alebo od Zmluvy odstúpiť, ak upozorní Poskytovateľa na úmysel odstúpiť od Zmluvy pri určení primeranej lehoty alebo v primeranej lehote pred odstúpením od Zmluvy. Zvolený nárok nemôže Užívateľ bez súhlasu Poskytovateľa meniť.
   8. Dokiaľ Užívateľ neuplatní nárok na zľavu z ceny alebo neodstúpi od Zmluvy podľa vyššie uvedeného bodu, je Poskytovateľ povinný odstrániť právne vady Služby. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby odstránením vady Služby alebo dodaním náhradnej Služby; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť Užívateľovi vynaloženie neprimeraných nákladov.
   9. Nároky z vád Služby sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu, ak je v Zmluve dojednaná. Užívateľ, ktorému vznikol nárok na zľavu z ceny, nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastnosti Služby, na ktorú sa zľava vzťahuje.
   10. Uspokojenie nárokov, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov uvedených v bode 3. tohto článku, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu.
   11. Užívateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak vady včas neoznámil Poskytovateľovi.
   12. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu, resp. odstrániť vady Služby v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Užívateľom. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie Užívateľom
   13. Ak bola vada na Službe spôsobená neodborným alebo neoprávneným zásahom, prípadne zásahmi do nastavení Služieb Užívateľom alebo inými tretími osobami, ktorým Užívateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojim nedbanlivostným konaním, takýto zásah, Užívateľ je povinný nahradiť Poskytovateľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.
   14. Ak sa ukáže, že vady Služby sú neodstrániteľné alebo že s ich odstránením by boli spojené neprimerané náklady, môže Užívateľ požadovať poskytnutie náhradnej Služby, ak o to Poskytovateľa požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu Užívateľ oznámil túto skutočnosť. Ak Poskytovateľ neodstráni vady Služby v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Užívateľ odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny. Ak však Užívateľ neoznámi voľbu svojho nároku včas, má nároky z vád Služby, ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.
   15. Právo Užívateľa z vád Služby sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak Užívateľ nepodá správu Poskytovateľovi o vadách Služby bez zbytočného odkladu po tom, čo:
    1. Užívateľ vady zistil, 
    2. Užívateľ pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť obratom po sprístupnení Služby Užívateľovi, alebo 
    3. sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 2 rokov od doby sprístupnenia Služby. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.
   16. Na účinky podľa vyššie uvedeného bodu tohto článku sa prihliadne, len ak Poskytovateľ namietne v súdnom konaní, že Užívateľ nesplnil včas svoju povinnosť oznámiť vady Služby.
   17. Zodpovednosť za akosť:
    1. Poskytovateľ preberá záruku za akosť len v prípade, ak vydá Užívateľovi osobitné písomné vyhlásenie, ktorým preberá záruku za akosť.  
    2. Zárukou za akosť Služby preberá Poskytovateľ záväzok, že dodaná Služba bude po určitú dobu, spôsobilá na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel alebo, že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
    3. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. V prípade poskytnutia záruky za akosť je Poskytovateľ povinný vydať Užívateľovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah záruky za akosť.
    4. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na Službe vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Poskytovateľ alebo osoby, s ktorých pomocou Poskytovateľ plnil svoj záväzok. Poskytovateľ v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady Služby, ktorými bola Služby najmä:
     1. poškodená Užívateľom alebo inak, ak poškodenie nespôsobil Poskytovateľ alebo osoby, s ktorých pomocou Poskytovateľ plnil svoj záväzok,
     2. používaná na iný účel než na aký bola Služba určená,
     3. používaná v rozpore s usmerneniami Poskytovateľa, prípadne v rozpore s obvyklým spôsobom užívania, 
     4. vystavená vplyvu prírodných síl alebo živlov, alebo vyššou mocou.
    5. Na uplatnenie reklamácieUžívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom sa obdobne použijú ustanovenia článku VI. tohto reklamačného poriadku.
    6. Na vybavenie reklamácieUžívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom sa obdobne použijú ustanovenia bodov 1., 2., 6., 7. článku VII. tohto reklamačného poriadku.
    7. Pri vybavovaní reklamácieUžívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví v primeranej lehote podľa bodu 11. tohto článku. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie Užívateľom.
    8. Po uplynutí primeranej lehoty na vybavenie reklamácie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, má Užívateľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu Služby za inú.
    9. O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi písomný doklad v primeranej lehote na vybavenie reklamácie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Užívateľom, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním písomného dokladu o vybavení reklamácie Poskytovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva. Písomným dokladom o vybavení reklamácie je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenia reklamácie, prípadne písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.
    10. Pri Spôsoboch vybavenia reklamácieUžívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom sa obdobne použijú ustanovenia bodov 1., 2., okrem písm. d) bodu 2., 3. – 9. Článku VIII. tohto reklamačného poriadku.

Článok XII – Reklamačné konanie Užívateľa – právnickej osoby

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 09. septembra 2023.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia tohto reklamačného poriadku, bez predchádzajúceho upozornenia.